Правила и условия за ползване

Продукти/Дом и градина/Барбекю грил/Доставка и информация за плащане

Общи положения

1. Този документ съдържа Правила и условия за ползване, съгласно които НИКО Технологии ООД предлага своите услуги на потребителите/клиентите си. Условията са валидни за всички потребители. С поставяне на отметка "Съгласен съм с Правила и Условия" и натискане на бутона "Поръчай", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента в контекста на направеното от него изявление както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез записаните в лог - файлове данни, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и на друга полезна информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След клик на бутона "Поръчай", потребителите се съгласяват да закупят избраните от тях продукти. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката, след което се счита, че е сключен договор за покупко- продажба между него и НИКО Технологии ООД.

5. НИКО Технологии ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица НИКО Технологии ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

Доставка

7. Потребителят/клиентът поема изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, НИКО Технологии ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. НИКО Технологии ООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на НИКО Технологии ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети в следствие от транспортирането на стоката, НИКО Технологии ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от НИКО Технологии ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката НИКО Технологии ООД не се ангажира с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, НИКО Технологии ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Гаранционни срокове

НИКО Технологии ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

Цени

9. Цените на продуктите, посочени на сайта, не включват опаковане и транспортиране до адрес. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

9а. В сайта са посочени примерни цени за транспорт, но при закупуване на артикул, цените се изчисляват съобразно мястото на доставка и предварително се договарят с клиента.

Права и задължения на клиента

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на НИКО Дом и Градина.

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице при работа със сайта.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на НИКО Технологии ООД се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от НИКО Технологии ООД услуги;

  • да уведомява незабавно НИКО Технологии ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

  • да не извършва злоумишлени действия;

  • да обезщети НИКО Технологии ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

Права и задължения на търговеца

15. НИКО Технологии ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. НИКО Технологии ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на НИКО Дом и Градина.

17. НИКО Технологии ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на НИКО Технологии ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. НИКО Технологии ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез НИКО Дом и Градина.

17а. НИКО Технологии ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. НИКО Технологии ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на НИКО Технологии ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за НИКО Технологии ООД.

19. НИКО Технологии ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.

20. НИКО Технологии ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които НИКО Технологии ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. НИКО Технологии ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които НИКО Технологии ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на НИКО Технологии ООД.

22. НИКО Технологии ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

Лични данни

23. НИКО Технологии ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. НИКО Технологии ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, НИКО Технологии ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. НИКО Технологии ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. НИКО Технологии ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Изменения

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от НИКО Технологии ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. НИКО Технологии ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то НИКО Технологии ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Терминология

25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. НИКО Дом и Градина е собственост на НИКО Технологии ООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на договора, както и спорове за попълване на празноти в него или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на НИКО Технологии ООД, съобразно българското законодателство.